Privacybeleid

Privacy-verklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Building Capital BV, wordt verwezen naar de naar Building Capital BV, met maatschappelijke zetel te Anne-villelaan 4 4851CC Ulvenhout en met als KvK nummer 73134791 gerechtelijk arrondissement Zeeland-West-Brabant, alsook naar elke met de BUILDING CAPITAL BV verbonden vennootschap omwille van dezelfde aandeelhouder en/of dezelfde bestuurders, Stichting administratiekantoor Building Capital met maatschappelijke zetel te Anne-villelaan 4 4851CC Ulvenhout en met KvK nummer 76346188 gerechtelijk arrondissement Zeeland-West-Brabant, Building Capital 2 BV met maatschappelijke zetel te Anne-villelaan 4 4851CC Ulvenhout en met KvK nummer 75624508 gerechtelijk arrondissement Zeeland-West-Brabant, Gouda Harderwijkweg BV met maatschappelijke zetel te Arnhemse Bovenweg 35 3708 AA Zeist met KvK nummer 78417880 gerechtelijk arrondissement Midden Nederland, BCK Investment BV Arnhemse Bovenweg 35 3708 AA Zeist met KvK nummer 76624048 gerechtelijk arrondissement Midden Nederland

Wanneer u beroep doet op de diensten van BUILDING CAPITAL BV, vertrouwt u hem/haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die BUILDING CAPITAL BV verzamelt, waarom BUILDING CAPITAL BV deze verzamelt en wat BUILDING CAPITAL BV hiermee doet. Hierbij wil BUILDING CAPITAL BV er u tevens op wijzen dat BUILDING CAPITAL BV steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover BUILDING CAPITAL BV beschikt.

1. Welke gegevens verzamelt BUILDING CAPITAL BV en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die BUILDING CAPITAL BV aan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor :

 • werkplanning
 • boekhouding
 • facturatiedoeleinden
 • Om wijzigingen in ons beleid te melden
 • know-your-customer (KYC) doeleinden
 • anti-witwas (AML) doeleinden
 • fiscale verplichtingen

BUILDING CAPITAL BV verzamelt of ontvangt deze van u, via haar website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken uw persoonsgegevens. Wanneer u contact met BUILDING CAPITAL BV opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken (deze gegevens kunnen onder andere uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer,… bevatten).

In andere gevallen verzamelt BUILDING CAPITAL BV persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u haar website gebruikt. Wanneer u de website  van BUILDING CAPITAL BV bezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsergeschiedenis.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. BUILDING CAPITAL BV  gebruikt cookies om uw bezoek aan haar website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Voor nagenoeg al haar diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan BUILDING CAPITAL BV. Deze gegevens worden opgeslagen in haar databanken.

BUILDING CAPITAL BV verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt BUILDING CAPITAL BV deze gegevens?

BUILDING CAPITAL BV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

BUILDING CAPITAL BV gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht.

BUILDING CAPITAL BV vraagt u om toestemming voordat hij/zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan BUILDING CAPITAL BV uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn/haar dienstverlening.

BUILDING CAPITAL BV verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar cloud servers. BUILDING CAPITAL BV kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont, dit ook buiten de EER.

BUILDING CAPITAL BV deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten BUILDING CAPITAL BV, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

  BUILDING CAPITAL BV kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten BUILDING CAPITAL BV wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

 • Om juridische redenen

  BUILDING CAPITAL BV deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten BUILDING CAPITAL BV als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
  • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

  • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.

  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

  • de rechten, eigendom of veiligheid van BUILDING CAPITAL BV, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als BUILDING CAPITAL BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

BUILDING CAPITAL BV doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • BUILDING CAPITAL BV evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • BUILDING CAPITAL BV beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van BUILDING CAPITAL BV, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor BUILDING CAPITAL BV te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van BUILDING CAPITAL BV duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt BUILDING CAPITAL BV onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal BUILDING CAPITAL BV proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij BUILDING CAPITAL BV die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan BUILDING CAPITAL BV u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

BUILDING CAPITAL BV kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

BUILDING CAPITAL BV streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat BUILDING CAPITAL BV, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door BUILDING CAPITAL BV.

5. Hoe wordt de naleving van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

BUILDING CAPITAL BV controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer BUILDING CAPITAL BV formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. Klachten kunnen schriftelijk worden gestuurd naar het de maatschappelijke zetel of naar het e-mailadres privacy@greic.be

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. BUILDING CAPITAL BV zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om onze website te kunnen verbeteren en deze cookiebalk te tonen. Door te surfen op deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Welke cookies?